Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
15.07.2016
Ekonomika a financie
Závery Rady EÚ

Vyhýbanie sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb: Nové prijaté pravidlá

Rada 12. júla 2016 prijala nové pravidlá riešenia niektorých najbežnejších praktík, ktoré veľké spoločnosti používajú na zníženie svojich daňových povinností.

Príslušná smernica je súčasťou balíka návrhov Komisie z januára 2016, ktorých cieľom je posilniť pravidlá proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam zo strany právnických osôb. Balík návrhov vychádza z odporúčaní OECD z roku 2015 zameraných na riešenie fenoménu narúšania základu dane a presunu ziskov (BEPS), ktoré vedúci predstavitelia krajín G20 schválili v novembri 2015.

„Cieľom tejto novej smernice je ochrana našich domácich základov dane z príjmov právnických osôb pred praktikami agresívneho daňového plánovania, ktoré priamo ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu“, povedal minister financií Slovenskej republiky a predseda Rady Peter Kažimír. „Ide preto o významný krok, ktorý zároveň dokazuje, že boj proti takýmto praktikám považujeme nielen za našu spoločnú prioritu, ale aj za náš spoločný záväzok.“

V smernici sa riešia situácie, keď podniky, zväčša nadnárodné skupiny, využívajú rozdiely medzi vnútroštátnymi daňovými systémami s cieľom znížiť svoju daňovú povinnosť. Reaguje sa ňou na názor mnohých daňovníkov a MSP, že niektoré nadnárodné spoločnosti neplatia svoj spravodlivý podiel daní, čím narúšajú hospodársku súťaž na jednotnom trhu EÚ.

Nové ustanovenia v piatich oblastiach

Smernica sa vzťahuje na všetkých daňovníkov, ktorí podliehajú dani z príjmov právnických osôb v členských štátoch, vrátane dcérskych spoločností podnikov, ktoré majú sídlo v tretích krajinách. Stanovujú sa v nej pravidlá proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam pre situácie, ktoré môžu vzniknúť v piatich konkrétnych oblastiach:

  • Pravidlo o obmedzení zahrnutia úrokov. Nadnárodné skupiny môžu umelo presúvať svoj dlh do jurisdikcií, ktoré majú veľkorysejšie pravidlá odpočtu. V smernici sa stanovujú opatrenia na odrádzanie od tejto praxe obmedzením výšky úrokov, ktoré je daňovník oprávnený odpočítať v príslušnom daňovom roku.
  • Pravidlá týkajúce sa zdaňovania pri odchode zamerané na zabránenie narúšaniu základu dane v krajine pôvodu. Daňovníci podliehajúci dani z príjmov právnických osôb sa môžu pokúsiť znížiť svoju daňovú povinnosť presunutím svojej daňovej rezidencie a/alebo majetku, a to len na účely agresívneho daňového plánovania.
  • Všeobecné pravidlo proti zneužívaniu. Toto pravidlo je určené na odstránenie medzier, ktoré môžu existovať v osobitných pravidlách danej krajiny proti zneužívaniu, a tým umožniť, aby daňové orgány odopreli daňovníkom prospech vyplývajúci z akýchkoľvek schém zneužívajúcich daňový systém, ktoré môžu vzniknúť.
  • Pravidlá týkajúce sa kontrolovaných zahraničných spoločností. S cieľom znížiť svoju celkovú daňovú povinnosť môžu skupiny podnikov presúvať veľké sumy ziskov na kontrolované dcérske spoločnosti v jurisdikciách s nízkym daňovým zaťažením. Na základe pravidiel týkajúcich sa kontrolovanej zahraničnej spoločnosti sa príjmy nízko zdaňovanej kontrolovanej zahraničnej dcérskej spoločnosti opätovne pripíšu jej – spravidla vyššie zdaňovanej – materskej spoločnosti.
  • Pravidlá týkajúce sa hybridných nesúrodých opatrení. Daňovníci podliehajúci dani z príjmov právnických osôb môžu využívať rozdiely medzi vnútroštátnymi daňovými systémami s cieľom znížiť svoju celkovú daňovú povinnosť, napríklad prostredníctvom dvojitých odpočtov.

Spoločný prístup EÚ

Smernicou sa zabezpečí, aby sa opatrenia OECD zamerané proti BEPS vykonávali v EÚ koordinovane, a to vrátane 6 členských štátov, ktoré nie sú členmi OECD.

Tromi z piatich oblastí, na ktoré sa vzťahuje smernica, sa vykonávajú odporúčania OECD, konkrétne pravidlom o obmedzení zahrnutia úrokov, pravidlami týkajúcimi sa kontrolovaných zahraničných spoločností a pravidlami týkajúcimi sa hybridných nesúrodých opatrení. Ďalšími dvoma druhmi pravidiel, t. j. všeobecným pravidlom proti zneužívaniu a pravidlami týkajúcimi sa zdaňovania pri odchode, sa riešia aspekty návrhu z roku 2011 o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb v EÚ súvisiace s opatreniami proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.

Vykonávanie

Smernica sa prijala bez diskusie na zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti. Politická dohoda sa dosiahla 17. júna 2016 zjednodušeným písomným postupom.

Členské štáty budú musieť do 31. decembra 2018 transponovať smernicu do svojich vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov s výnimkou pravidiel týkajúcich sa zdaňovania pri odchode, pre ktoré je lehota transpozície stanovená na 31. decembra 2019. Členské štáty, ktoré majú zavedené cielené pravidlá, ktoré sú rovnako účinné ako pravidlo o obmedzení zahrnutia úrokov, môžu svoje pravidlá uplatňovať dovtedy, kým OECD dosiahne dohodu o minimálnom štandarde alebo najneskôr do 1. januára 2024.

Ďalšie iniciatívy

Medzitým pokračovala práca na zvyšnej časti balíka opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam z januára 2016. Rada 25. mája schválila:

  • smernicu o výmene daňových informácií o nadnárodných spoločnostiach;
  • závery o aspektoch daňovej transparentnosti v prípade tretích krajín.

Balík opatrení proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam vychádza z viacerých iniciatív EÚ v roku 2015. Zahŕňajú smernicu o cezhraničných záväzných stanoviskách, ktorá bola prijatá v decembri 2015.

V decembri 2014 Európska rada vyzdvihla „naliehavú potrebu dosiahnuť pokrok v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a agresívnemu daňovému plánovaniu, a to na globálnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ“.

www.consilium.europa.eu/sk/meetings/ecofin/2016/07/12/

 

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky