Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
post
14.07.2016
Inštitučné záležitosti
Tlačové správy

Slovenskí ministri predstavili priority vo výboroch EP

Brusel (11. – 14. júla 2016) – Príslušní členovia vlády SR predstavili výborom Európskeho parlamentu priority slovenského predsedníctva Rady EÚ v rámci série vypočutí. Počas štyroch dní absolvovali celkovo 20 vypočutí. Tieto sú verejné a trvajú približne 60 až 90 minút. V závislosti od programu výboru sa jeden minister môže zúčastniť viacerých vypočutí, prípadne jeden výbor môže vypočúvať viacerých členov vlády.

Roman Brecely, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) – video

„Modernizácia právnych predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií je nevyhnutná vzhľadom na narastajúci dopyt po vysokorýchlostných službách, pretrvávajúcu digitálnu priepasť medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, nový technologický pokrok a nových hráčov na trhu, ktorými sú poskytovatelia online služieb.“

Výbor pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) – video 

„Inovácie musia byť prepojené s vhodnou infraštruktúrou. Zároveň je potrebné viac podporiť verejnú dopravu a multimodálne riešenia vrátane železničnej dopravy a cyklistiky. Musíme nájsť efektívnejší spôsob, ako ľudí motivovať, aby si kúpili vozidlo s elektrickým alebo vodíkovým pohonom alebo na krátkych vzdialenostiach vymenili auto za bicykel. Potrebujeme zmeniť ich postoj. Ja sa pokúšam prispieť k tomuto cieľu tým, že chodím do práce na bicykli.“

Tomáš Drucker, minister zdravotníctva

 Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) – video

„V súvislosti s nedostatkom liekov sa v mnohých členských štátoch ozvali kritické hlasy zo strany organizácií pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Pre mňa ako ministra zdravotníctva je táto situácia kritická: hlavným cieľom každého členského štátu je poskytovať primeranú úroveň zdravotnej starostlivosti vrátane prístupu k liekom pre svojich pacientov.“

Robert Kaliňák, minister vnútra

 Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) – video

„Európska pohraničná stráž je dobrým príkladom rýchlej spolupráce medzi členskými štátmi, Európskou komisiou a Parlamentom. Našou úlohou je uviesť ju do praxe.“

Peter Kažimír, minister financií

Výbor pre hospodárske a menové veci (ECON) – video

„Zdravé verejné financie, flexibilné produktové a pracovné trhy, vysokokvalitné verejné služby – to sú veci, ktoré potrebujeme bez ohľadu na to, čo sa deje v Európe. A nemôžeme ich nechať na pleciach Bruselu. Tieto otázky musíme riešiť my, národní politici, doma. V týchto oblastiach musíme nájsť národné riešenia. V štruktúre EÚ, a najmä v eurozóne, zároveň existujú systémové nedostatky, ktoré nie je možné vyriešiť len pomocou fiškálnych a štrukturálnych reforiem.“

Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

Výbor pre zahraničné veci (AFET) – video

„Rozšírenie je najefektívnejším nástrojom na podporu reforiem a neexistuje nijaký dôvod na oslabenie jeho transformačnej sily.“

Marek Maďarič, minister kultúry

Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT) – video

„Audiovizuálne prostredie, aké sme poznali pred pár rokmi, sa vďaka digitálnej revolúcii zmenilo. Noví hráči na trhu priniesli nové obchodné modely, výsledkom čoho je neustále sa meniaci mediálny trh.“

Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Výbor pre rybárstvo (PECH) – video

„Naším cieľom je zachovať zdravé populácie rýb a podporovať prosperujúci rybolov EÚ. Aby sme to dosiahli, musíme nájsť rovnováhu medzi sociálnym, environmentálnym a hospodárskym hľadiskom a zároveň rešpektovať hlavné zásady spoločnej rybárskej politiky.“

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) – video

„Súčasná hospodárska kríza odhalila aktuálne obmedzenia vo fungovaní potravinového reťazca. Pre Slovensko je prioritou zlepšiť spravodlivosť a transparentnosť potravinového dodávateľského reťazca. To zahŕňa boj proti nekalým praktikám a hľadanie spôsobov, ako posilniť postavenie poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci.“

Lukáš Parízek, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí

Výbor pre rozvoj (DEVE) – video

„Vzhľadom na súčasnú migračnú krízu slovenské predsedníctvo považuje za jednu zo svojich prioritných oblastí otázku núteného vysídľovania a humanitárnu situáciu utečencov, osôb vysídlených v rámci krajiny, ako aj hostiteľských komunít v krajinách mimo EÚ.“ 

Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície

Výbor pre regionálny rozvoj (REGI) – video

„Sme presvedčení, že postavenie politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej politiky EÚ by sa malo zachovať aj v budúcnosti […]. Ďalšou prioritou slovenského predsedníctva je zjednodušenie politiky súdržnosti.“

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) – video

„Pri preberaní predsedníctva v týchto neľahkých časoch musíme vidieť príležitosť tam, kde iní vidia len riziká a nebezpečenstvo – musíme sa stať silnejšími, lepšími a pokiaľ možno jednotnejšími, a to aj v tomto novom digitálnom veku. Jednoznačne musíme priniesť občanom a podnikom zrozumiteľnú pozitívnu agendu. Po rokoch hospodárskej stagnácie a digitálneho rozdelenia chcú byť svedkami zlepšenia kvality svojho života a práce, ktorú vykonáva Európska únia. Preto by som rád zdôraznil, že to, čo urobíme alebo neurobíme v rámci agendy týkajúcej sa jednotného digitálneho trhu, bude mať zásadný vplyv na vývoj v nadchádzajúcich rokoch.“

Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) – video 

„Vesmír a všetky súvisiace služby, aplikácie a technológie nám môžu ponúknuť riešenia mnohých výziev súčasnosti aj budúcnosti. Vesmír sa stal významným globálnym trhom rovnako ako automobilový priemysel, mobilné telefóny, internet a meteorológia.“

Výbor pre kultúru a vzdelávanie (CULT) – video

„Hlavnou ambíciou nášho predsedníctva je podporovať a rozvíjať talenty, keďže sú hybnou silou spoločenského rastu a inovácií. Pozrime sa hlavne na to, ako môžeme spoločnými silami zlepšiť podmienky a minimalizovať existujúce prekážky v úsilí vytvoriť atraktívny ekosystém, ktorý umožní mladým výskumníkom v EÚ využiť svoj potenciál a rozvíjať a šíriť inovatívne myšlienky.“

Ivan Sečík, štátny tajomník Ministerstva kultúry

Výbor pre právne veci (JURI) – video

Peter Žiga, minister hospodárstva

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) – video

„Budeme sa snažiť posilňovať solidaritu a dôveru. Predmetom našich diskusií budú opatrenia zamerané na nákladovo efektívnu dekarbonizáciu našich hospodárstiev, ktoré zároveň zlepšia energetickú účinnosť a konkurencieschopnosť. Posnažíme sa tiež posilniť naše medzinárodné vzťahy v oblasti energetiky.“

Výbor pre medzinárodný obchod (INTA) – video

„Slovensko ako otvorená a na vývoz orientovaná krajina verí vo voľný, spravodlivý a vyvážený obchod založený na reciprocite a vzájomných výhodách, ktorý je veľmi dôležitým faktorom budúceho rastu a vytvárania pracovných miest v EÚ. [...] Medzi najvyššie priority nášho predsedníctva bude patriť dokončenie schvaľovacích postupov a prípravy na podpísanie Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou a rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve medzi EÚ a Spojenými štátmi (TTIP).“

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) – video

„Hospodárstvo spoločného využívania zdrojov sa rýchlo rozrastá. Ako sa v EÚ zakoreňuje, národné a miestne orgány reagujú zavádzaním rôznych regulačných opatrení. Tento fragmentovaný prístup k novým obchodným modelom vzbudzuje u tradičných prevádzkovateľov a poskytovateľov nových služieb neistotu a môže brzdiť inovácie, vytváranie pracovných miest a rast. Našou úlohou je preto podporiť regulačné prostredie, ktoré umožňuje rozvoj nových obchodných modelov a zároveň chráni spotrebiteľov a zabezpečuje spravodlivé podmienky zdaňovania a zamestnávania.“

Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) – video 

„Efektívnejšia cezhraničná justičná spolupráca s dôrazom na elektronickú justíciu, teda elektronickú komunikáciu v oblasti spravodlivosti, patrí medzi priority nášho predsedníctva. Elektronická justícia má veľký potenciál priniesť viditeľnú pridanú hodnotu súdom, ako aj občanom.“

Výbor pre právne veci (JURI) – video

 

FOTO: Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ/Európsky parlament

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky