Menu

Blog
SK EN FR DE
stiahnuť kalendár
predsedníctva
15.07.2016
Ekonomika a financie
Závery Rady EÚ

Postup pri nadmernom deficite: Portugalsko a Španielsko podľa Rady neprijali účinné opatrenia

Rada 12. júla 2016 konštatovala, že Portugalsko a Španielsko neprijali účinné opatrenia v reakcii na jej odporúčania týkajúce sa opatrení na nápravu ich nadmerných deficitov.

Potvrdila, že tieto dve krajiny v odporúčanej lehote neznížia svoj deficit pod 3 % HDP, čo je referenčná hodnota EÚ pre deficit verejných financií. Zároveň v oboch prípadoch konštatovala, že fiškálne úsilie bolo výrazne nižšie, než sa odporúčalo.

Rozhodnutia Rady budú mať za následok sankcie podľa postupu pri nadmernom deficite. Sankcie vychádzajú z článku 126 ods. 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Komisia má 20 dní na to, aby odporučila ďalšie rozhodnutia Rady o uložení pokút. Tieto pokuty by mali predstavovať 0,2 % HDP, aj keď Portugalsko a Španielsko môžu do 10 dní predložiť odôvodnené žiadosti o zníženie pokút. Rada bude mať 10 dní na schválenie pokút.

„Som si istý, že dospejeme k rozumnému a inteligentnému výsledku,“ povedal minister financií Slovenskej republiky a predseda Rady Peter Kažimír.

Portugalsko

Portugalsko v apríli 2011 po niekoľkých mesiacoch trhového tlaku na svoje štátne dlhopisy požiadalo o pomoc medzinárodných veriteľov. Získalo sumu 78 miliárd EUR v balíku úverov od EÚ, eurozóny a MMF. Rada v októbri 2012 predĺžila lehotu na nápravu deficitu Portugalska o jeden rok, a to do roku 2014, vzhľadom na recesiu, ktorej krajina čelila.

Ekonomické vyhliadky sa ďalej zhoršovali a deficit verejných financií Portugalska dosiahol v roku 2012 výšku 6,4 % HDP. V júni 2013 Rada predĺžila lehotu na nápravu deficitu o ďalší rok, a to do roku 2015. Stanovila ciele celkového deficitu vo výške 5,5 % HDP v roku 2013, 4,0 % HDP v roku 2014 a 2,5 % HDP v roku 2015, a to v súlade so zlepšovaním štrukturálneho salda o 0,6 %, 1,4 % a 0,5 % HDP v príslušných rokoch.

Portugalsko ukončilo svoj program makroekonomických úprav v júni 2014.

Jeho deficit verejných financií však v roku 2015 dosiahol výšku 4,4 % HDP, pričom sa mu nepodarilo dodržať lehotu na nápravu deficitu. Prekročenie bolo spôsobené predovšetkým opatreniami na podporu finančného sektora (riešenie krízovej situácie banky Banif), hoci by deficit aj bez jednorazových opatrení presahoval 3 % HDP. Celkové zlepšenie štrukturálneho salda Portugalska v rokoch 2013 až 2015 odhaduje Komisia na 1,1 % HDP, čo je výrazne pod úrovňou 2,5 %, ktorú odporučila Rada. Ak sa saldo upraví na základe revidovaného rastu potenciálneho produktu a neočakávaných alebo nedostatočných príjmov, je dokonca mierne negatívne.

Vo všeobecnosti bolo od júna 2014 zlepšenie celkového deficitu Portugalska podporované hospodárskym oživením a zníženými úrokovými výdavkami v prostredí nízkych úrokových sadzieb. Hrubý dlh verejných financií krajiny je vo všeobecnosti stabilizovaný. Dosiahol 129,2 % HDP na konci roku 2013, 130,2 % HDP v roku 2014 a podľa prognózy útvarov Komisie z jari 2016 úroveň 129,0 % HDP v roku 2015.

Rada dospela k záveru, že reakcia Portugalska na jej odporúčanie z júna 2013 bola nedostatočná. Portugalsko nenapravilo svoj deficit do roku 2015, ako sa požadovalo, a jeho fiškálne úsilie zďaleka nedosahuje úroveň, ktorú odporúčala Rada.

Španielsko

Na Španielsko sa vzťahoval postup pri nadmernom deficite od apríla 2009, keď Rada vydala odporúčanie, v ktorom vyzvala na nápravu jeho deficitu do roku 2012.

V decembri 2009 však Rada lehotu predĺžila, a to do roku 2013. Komisia predpovedala, že španielsky deficit v roku 2009 dosiahne 11,2 % HDP, čo je o päť percentuálnych bodov viac, ako bol jej predchádzajúci odhad.

V júli 2012 Rada predĺžila lehotu o ďalší rok, a to do roku 2014, z dôvodu obnovenia nepriaznivej hospodárskej situácie. Komisia predpokladala, že deficit verejných financií Španielska dosiahne v roku 2012 výšku 6,3 % HDP v porovnaní so skôr predpokladanou úrovňou 5,3 %.

Okrem toho sa v júli 2012 členské štáty, ktoré patria do eurozóny, dohodli na poskytnutí úverov vo výške 100 miliárd EUR na rekapitalizáciu španielskeho sektora finančných služieb.

V júni 2013 Rada dospela k záveru, že Španielsko splnilo podmienky na predĺženie lehoty na nápravu svojho deficitu o ďalšie dva roky, pričom sa nová lehota stanovila na rok 2016. Rada stanovila ciele celkového deficitu vo výške 6,5 % HDP v roku 2013, 5,8 % HDP v roku 2014, 4,2 % HDP v roku 2015 a 2,8 % HDP v roku 2016, a to v súlade so zlepšovaním štrukturálneho salda o 1,1 %, 0,8 %, 0,8 % a 1,2 % HDP v príslušných rokoch.

Španielsko ukončilo program finančnej pomoci na rekapitalizáciu svojich finančných inštitúcií v januári 2014. Použilo takmer 38,9 miliardy EUR na rekapitalizáciu bánk a približne 2,5 miliardy EUR na kapitalizáciu správcovskej spoločnosti krajiny.

Španielsky deficit verejných financií dosiahol 5,9 % HDP v roku 2014 a 5,1 % HDP v roku 2015, čo predstavuje vyššie hodnoty, než boli čiastkové ciele stanovené Radou. Uvoľnenie fiškálnej politiky v roku 2015 malo veľký vplyv na fiškálny výsledok. Celkové zlepšenie štrukturálneho salda v rokoch 2013 až 2015 dosiahlo 0,6 % HDP, čo je výrazne pod úrovňou 2,7 %, ktorú odporučila Rada. Ak sa saldo upraví na základe revidovaného rastu potenciálneho produktu a neočakávaných alebo nedostatočných príjmov, je ešte nižšie.

Počas obdobia 2013 – 2015 nízka alebo dokonca negatívna inflácia vo vyššej miere sťažovala dosiahnutie fiškálnych cieľov, ale tento vplyv bol v značnom rozsahu kompenzovaný vyšším rastom HDP, než sa očakávalo. Nízke úrokové miery takisto pomohli Španielsku znížiť jeho deficit. Podľa hospodárskej prognózy Komisie z jari 2016 by mal deficit verejných financií v roku 2016 dosiahnuť úroveň 3,9 % HDP a v roku 2017 úroveň 3,1 % HDP. Španielsko preto nesmeruje k náprave svojho deficitu v roku 2016, ako sa požadovalo. Pomer dlhu k HDP poklesol z 99,3 % v roku 2014 na 99,2 % v roku 2015 vďaka predajom finančných aktív. Podľa prognózy Komisie z jari 2016 sa očakáva, že pomer dlhu k HDP sa v roku 2016 zvýši na úroveň 100,3 % HDP a následne klesne.

Rada dospela k záveru, že reakcia Španielska na jej odporúčanie z júna 2013 bola nedostatočná. Španielsko nedosiahlo strednodobý cieľ stanovený pre jeho celkový deficit v roku 2015 a nepredpokladá sa náprava jeho deficitu do roku 2016, ako sa požadovalo. Fiškálne úsilie Španielska ani zďaleka nedosahuje úroveň, ktorú odporúčala Rada, a jeho fiškálna pozícia sa v roku 2015 dokonca uvoľnila.

 

www.consilium.europa.eu/sk/meetings/ecofin/2016/07/12/

Nedávne aktuality

03.11.2016
Podunajský región predstavuje pre príslušné krajiny nespornú pridanú hodnotu
Premiér Robert FICO, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš ŠEFČOVIČ a eurokomisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor NAVRACSICS otvorili dnes v Bratislave v novej budove Slovenského národného divadla 5.výročné fórum Stratégie EÚ pre dunajský región.
Viac
03.11.2016
Spoločné rokovanie o výskume a inováciách v dunajskom regióne
V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa dnes dopoludnia uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.
Viac
03.11.2016
Európsky parlament otvára desiaty ročník Ceny Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament je presvedčený, že mladí ľudia dokážu vďaka svojím nápadom, nadšeniu a tvrdej práci priniesť skutočné zmeny a tých najšikovnejších chce podporovať. Preto už po desiaty rok spoločne s nadáciou Ceny Karola Veľkého v Aachene organizuje súťaž o Cenu Karola Veľkého pre mládež.
Viac
03.11.2016
I. Korčok: občania očakávajú od Únie hmatateľné výsledky
Bratislava (2. november 2016) – Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ, Ivan Korčok dnes prijal poslancov Výboru pre ústavné záležitosti (AFCO) Európskeho parlamentu. Hlavným cieľom návštevy europoslancov bolo získať pohľad hlavných aktérov slovenského politického života na ďalší vývoj európskej integrácie v kontexte aktuálnych kríz, ktorým EÚ čelí, vrátane dôsledkov britského referenda.
Viac
23.08.2016
Spoločné vyhlásenie: Ministerská konferencia k Európskemu dňu pamiatky obetí totalitných režimov
(Bratislava, 23. augusta 2016)
Viac
06.07.2016
Prejav predsedu vlády SR R. Fica v Európskom parlamente
Viac
24.10.2016
Hodnotenie doterajšieho výkonu slovenského predsedníctva pred predsedami výborov Európskeho parlamentu
Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivan Korčok vystúpi (25. október) v Štrasburgu na Konferencii predsedov výborov Európskeho parlamentu s prejavom k strednodobému vyhodnoteniu napĺňania priorít slovenského predsedníctva. Konferencia predsedov výborov Európskeho parlamentu, pod vedením poľského poslanca Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka, je politickým orgánom parlamentu, ktorý koordinuje prácu jednotlivých výborov a zabezpečuje hladký priebeh legislatívneho procesu.
Viac
21.10.2016
Avízo: Tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016
V pondelok 24. októbra sa uskutoční tlačová konferencia k pripravovanej konferencii GLOBSEC Tatra Summit 2016 za účasti štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenca vlády SR pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ Ivana Korčoka. Na tlačovej konferencii vystúpi aj prezident organizácie GLOBSEC Róbert Vass.
Viac
19.10.2016
Avízo: Premiér R. Fico na summite lídrov v Bruseli
V dňoch 19. – 21. októbra 2016 sa predseda vlády SR Robert Fico spolu s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom v Bruseli zúčastní na tripartitnom sociálnom samite a pravidelnom zasadnutí Európskej rady (ER). Počas neho sa stretne s predsedami vlád krajín V4, predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom a lídrami členských krajín EÚ.
Viac
17.10.2016
Avízo: Predseda vlády SR Robert Fico a Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter sa zúčastnia na tripartitnom sociálnom samite v Bruseli
Viac
06.10.2016
Bratislavský plán
Viac
22.09.2016
Slovníček SK PRES 3
Viac
22.09.2016
Prezentačné predmety SK PRES
Viac
22.09.2016
Sponzori SK PRES
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Venezuele
Viac
19.07.2016
Závery Rady o stratégii EÚ týkajúcej sa Číny
Viac
19.07.2016
Závery Rady o Turecku
Viac
19.07.2016
Priority EÚ v rámci Organizácie Spojených národov a na 71. zasadnutie VZ OSN
Viac
+

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky

Podľa krajiny

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa typu

označiť všetky

Podľa dátumu

označiť všetky
od
do

Podľa témy

označiť všetky